Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 24. 5. 2021 , odpiranje prijav: 27. 5. 2021

Datum objave: 5. 5. 2021
Rok za plačilo varščine: 24. 5. 2021
JD se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 27. 5. 2021

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 32/17 (ID znak: parcela 1696 32/17) v izmeri 23.709 m2, k. o. 1696 Rudnik

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-316, z namembnostjo BD-površine drugih območij in načinom urejanja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10, 9/13 in 78/19).

Izklicna cena: 9.483.600,00 EUR (z besedo: devet milijonov štiristo triinosemdeset tisoč šeststo eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1335/3 (ID znak: parcela 1723 1335/3), v izmeri 56m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1335/12 (ID znak: parcela 1723 1335/12), v izmeri 24 m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1335/13 (ID znak: parcela 1723 1335/13), v izmeri 3m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1336/49 (ID znak: parcela 1723 1336/49), v izmeri 719m2, k. o. 1723 Vič,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RD-528, z namembnostjo BC-športni centri.

Pri parc. št. 1335/3, 1335/12 in 1336/49- vse k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča in služnostna pravica (ID 15216759) prehoda in prevoza v pasu širine 2m.
Pri parc. št. 1335/13, k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča.

Izklicna cena: 72.180,00 EUR. (z besedo: dvainsedemdeset tisoč sto osemdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 355/47 (ID znak: parcela 1722 355/47) v izmeri 228 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-142, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 34.200,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč dvesto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke