Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 7. 2021 , odpiranje prijav: 8. 7. 2021

Datum objave: 11. 6. 2021
Rok za plačilo varščine: 5. 7. 2021
Odpiranje prijav: 8. 7. 2021 JD se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Stanežiče, Gradišče II, Dobrunje, Dravlje in Tabor.

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 451/16 (ID znak: parcela 1695 451/16) v izmeri 26 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 451/17 (ID znak: parcela 1695 451/17) v izmeri 172 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-528, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in T-2 d.o.o., ter pri zemljišču s parc. št. 451/17, k.o. 1695 Karlovško predmestje, je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana, d. d.

Izklicna cena: 23.760,00 EUR (z besedo: triindvajset tisoč sedemsto šestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1225/3 (ID znak parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče in
- parc. št. 1265/2 (ID znak parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče do ½ v lasti MOL:
- parc. št. 127/7 (ID znak: parcela 2679 127/7) v celotni izmeri 569 m², k. o. 2679 Gradišče II, pri čemer je površina MOL do ½ v izmeri 284,50 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-378, z namembnostjo CDi – območja, namenjena izobraževanju in raziskovalnim ustanovam.

Izklicna cena: 65.435,00 EUR (z besedo: petinšestdeset tisoč štiristo petintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 711/1 (ID znak parcela 1773 711/1) v izmeri 2.207 m², k. o. 1773 Dobrunje
- parc. št. 711/2 (ID znak parcela 1773 711/2) v izmeri 2.268 m², k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-1984, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 783.125,00 EUR
(z besedo: sedemsto triinosemdeset tisoč sto petindvajset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1450/10 (ID znak: parcela 1738 1450/10) v izmeri 1.167 m2, k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1450/3 (ID znak: parcela 1738 1450/3) v izmeri 200 m2, k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri zemljišču s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 – Dravlje, vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemach d. o. o..

Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/10, k. o. 1738 Dravlje je 350.100,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 Dravlje je 24.000,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišči se prodajata skupaj, kot zaključena celota za gradnjo.

Izklicna cena obeh zemljišč: 374.100,00 EUR (z besedo: tristo štiriinsedemdeset tisoč sto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:

- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k.o. 1737 – Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke