Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 8. 2021 , odpiranje prijav: 19. 8. 2021

Datum objave: 23. 7. 2021
Rok za prijavo: 16. 8. 2021 Rok za plačilo varščine
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11: 19. 8. 2021

Zemljišča  v k. o.: Dravlje, Trnovsko predmestje, Kašelj, Dobrunje, Črnuče, Bežigrad in Dravlje.

1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 433/5 (ID znak parcela 1738 433/5) v izmeri 2.909 m², k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-745, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču se vknjižuje neprava stvarna služnost v korist podjetja Telemach d.o.o.

Predmetno zemljišče je obremenjeno z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 4780-1103/2017-19 z dne 19. 2. 2018 za dobo petih let od podpisa pogodbe, to je do 19. 2. 2023.
Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Izklicna cena: 727.250,00 EUR (z besedo: sedemsto sedemindvajset tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1707/334 (ID znak: parcela 1722 1707/334) v izmeri 702 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-454, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 140.400,00 EUR (z besedo: stoštirideset tisoč štiristo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Na predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., vknjižuje pa se tudi služnost v korist Telemacha d.o.o.
Zemljišče nima dostopa.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-612, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR. (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 80.432,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 967 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 659 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 139 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije d.d..

Izklicna cena: 481.750,00 EUR. (z besedo: štiristo enainosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1450/10 (ID znak: parcela 1738 1450/10) v izmeri 1.167 m2, k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1450/3 (ID znak: parcela 1738 1450/3) v izmeri 200 m2, k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri zemljišču s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 – Dravlje, vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemach d. o. o..

Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/10, k. o. 1738 Dravlje je 350.100,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 Dravlje je 24.000,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišči se prodajata skupaj, kot zaključena celota za gradnjo.

Izklicna cena obeh zemljišč: 374.100,00 EUR (z besedo: tristo štiriinsedemdeset tisoč sto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke