Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 10. 2021 , odpiranje prijav: 21. 10. 2021

Datum objave: 24. 9. 2021
Rok za plačilo varščine: 15. 10. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11: 21. 10. 2021

Predmet javne dražbe: nepremičnina na naslovu Mestni trg 18, nepremičnina na naslovu Vošnjakova 9 in nepremičnina na naslovu Dunajska cesta 230 v Ljubljani.

1.Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani. Nepremičnina je prosta oseb in stvari. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 442.400,00 EUR (z besedo: štiristo dvainštirideset tisoč štiristo evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 44.240,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto štirideset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 17,7 m2 z ID oznako 1725-1435-87 (1725 Ajdovščina, stavba 1435, del 87) v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Vošnjakova ulica 9 v Ljubljani. Nepremičnina je prosta oseb in stvari. Nepremičnina je prosta oseb in stvari. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Trenutni dostop do poslovnega prostora poteka preko drugega lastniškega prostora. Prvotno je bil vhod v poslovni prostor urejen iz notranjega dvorišča stanovanjskega bloka, ki je bil kasneje zazidan. Nov lastnik si bo moral sam urediti dostop do predmetnega poslovnega prostora, kot je bil prvotno urejen. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 19.470,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč štiristo sedemdeset evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 1.947,00 EUR (z besedo: tisoč devetsto sedeminštirideset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

3. Predmet javne dražbe sta skupaj:
- poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 130,30 m2, poslovni prostor v polkleti v velikosti 47,60 m2, poslovni prostor v polkleti v velikosti 112,80 m2, sanitarije v polkleti v velikosti 2,40 m2, vse skupaj v izmeri 293,10 m2 na naslovu Dunajska cesta 230 v Ljubljani. Predmetni prostori se nahajajo v nerazdeljeni stavbi, za katero etažna lastnina ni vzpostavljena, stoječi na zemljišču parc. št. 211/1, k. o. 1735 Stožice, katere prodajalec je solastnik v deležu 491/1000. Površine poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Dunajska cesta 230, Ljubljana so bile ugotovljene na podlagi vpogleda v evidence GURS, saj je stavba 1735-347, ki je povezana s parcelo 211/1 že evidentirana v katastru stavb, zato prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli razliko glede drugače ugotovljene površine. Del kleti, ki v naravi predstavlja strelišče je v upravljanju Oddelka za šport in Javnega zavoda Šport Ljubljana, Mestne občine Ljubljana do konca šolskega leta 2021/2022.
Vpis kupca v zemljiško knjigo bo mogoč na solastniškem deležu prodajalca v višini 491/1000 na parceli št. 211/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 211/1 (ID 6982662).
Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

- zemljišče parc. št. 212/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 212/1 (ID 6982660), v izmeri 471 m2 , ki v naravi predstavlja sosednje zemljišče, pripadajočega zemljišča k stavbi. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča je razvidno, da je predmetno zemljišče v območju stavbnih zemljišč.
Vpis kupca v zemljiško knjigo na parceli št. 212/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 212/1 (ID 6982660), bo mogoč do celote 1/1.

Poslovni prostori iz prve alineje so vključeni v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Nepremičnina- zemljišče iz druge alineje se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Izklicna vrednost: 165.750,00 EUR (z besedo: sto petinšestdeset tisoč sedemsto petdeset evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.575,00 EUR (z besedo: šestnajst tisoč petsto petinsedemdeset evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke