Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 10. 2021 , odpiranje prijav: 21. 10. 2021

Datum objave: 29. 9. 2021
Rok za plačilo varščine: 18. 10. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 21. 10. 2021

Predmet javne dražbe: zemljišče v k. o. Kašelj, Trnovsko predmestje, Črnuče, in Dravlje.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327 z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.(ID omejitve 14738185) in plomba Dn 193197/2020, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telemach d.d.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-807, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR. (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-467 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na območju navedenih zemljišč je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20 – Barjanska cesta zahod.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 80.432,00 EUR
(z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1450/10 (ID znak: parcela 1738 1450/10) v izmeri 1.167 m2, k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1450/3 (ID znak: parcela 1738 1450/3) v izmeri 200 m2, k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri zemljišču s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 – Dravlje, vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemach d. o. o..

Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/10, k. o. 1738 Dravlje je 350.100,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 Dravlje je 24.000,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišči se prodajata skupaj, kot zaključena celota za gradnjo.

Izklicna cena obeh zemljišč: 374.100,00 EUR (z besedo: tristo štiriinsedemdeset tisoč sto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1453/10, k. o. 1738 Dravlje, v izmeri 206 m2, (ID znak parcela 1453/10).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 37.080,00 EUR (z besedo: sedemintrideset tisoč osemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke