Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 10. 12. 2021 , odpiranje prijav: 16. 12. 2021

Datum objave: 23. 11. 2021
Rok za plačilo varščine: 10. 12. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 16. 12. 2021

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Bežigrad, Spodnja Šiška. Stanežiče, Črnuče, Trnovsko predmestje in Dobrunje.

Popravek RD, 6. 12. 2021

Popravek, 29. 11. 2021:
Javna dražba pod točko 2.4., za zemljišče v k. o. Črnuče, se bo pričela ob 11.00 uri in ne ob 11.40 uri.
Javna dražba pod točko 2.5., za zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, se bo pričela ob 11.20 uri in ne ob 12.00 uri.
Javna dražba pod točko 2.6., za zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, se bo pričela ob 11.40 uri in ne ob 12.20 uri.
Javna dražba pod točko 2.7., za zemljišča v k. o. Dobrunje, se bo pričela ob 12.00 uri in ne ob 12.40 uri.

Vse objavljene javne dražbe od točke 2.1. do točke 2.7. se bodo vršile v Klubu 15 in ne v Klubu 11.

---------------------------------------- 

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče do ½ v lasti MOL:
- parc. št. 253 (ID znak: parcela 2636 253) v celotni izmeri 1.020 m², k. o. 2636 Bežigrad, pri čemer je površina MOL do 7/20 v izmeri 357 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-167, z namembnostjo CDd – Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Izklicna cena: 85.680,00 EUR (z besedo: petinosemdeset tisoč šestoosemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 196/47 (ID znak: parcela 1740 196/47, v izmeri 169 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/48 (ID znak: parcela 1740 196/48, v izmeri 179 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/49 (ID znak: parcela 1740 196/49, v izmeri 180 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/50 (ID znak: parcela 1740 196/50, v izmeri 178 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/51 (ID znak: parcela 1740 196/51, v izmeri 181 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/52 (ID znak: parcela 1740 196/52, v izmeri 179 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/53 (ID znak: parcela 1740 196/53, v izmeri 181 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/54 (ID znak: parcela 1740 196/54, v izmeri 181 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/55 (ID znak: parcela 1740 196/55, v izmeri 178 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/56 (ID znak: parcela 1740 196/56, v izmeri 179 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/57 (ID znak: parcela 1740 196/57, v izmeri 176 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/58 (ID znak: parcela 1740 196/58, v izmeri 180 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška,
- parc. št. 196/59 (ID znak: parcela 1740 196/59, v izmeri 181 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-408, z namembnostjo IG-gospodarske cone.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Plinovodi, d.o.o.

Izklicna cena: 499.230,00 EUR. (z besedo: štiristo devetindevedeset tisoč dvestotrideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1225/3 (ID znak: parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m2, k. o. 1752 Stanežiče in
- parc. št. 1265/2 (ID znak: parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena obeh zemljišč: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 80.432,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 293/50, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v izmeri 16 m2, (ID znak parcela 1722 293/50),
- parc. št. 293/78, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v izmeri 97 m2, (ID znak parcela 1722 293/78),
- parc. št. 293/59, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v izmeri 44 m2, (ID znak parcela 1722 293/59),
- parc. št. 293/79, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v izmeri 41 m2, (ID znak parcela 1722 293/79),

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-516, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri zemljiščih vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. Vsa zemljišča predstavljajo del ograjenega dvorišča s stanovanjskim objektom, v uporabi in posesti lastnikov stanovanjskega objekta. Prodaja predmetnih zemljišč skupaj, se izvede z namenom ureditve dejanskega stanja v naravi, opisane uzurpacije, z zemljiškoknjižnim stanjem, to je ureditvijo lastništva. V primeru nakupa tretje osebe, dosedanji uporabniki dogovorijo z novim kupcem nadaljnjo posest in uporabo predmetnih zemljišč.

Izklicna cena za vsa zemljišča skupaj : 29.700,00 EUR (z besedo: devetindvajset tisoč sedemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-467 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na območju navedenih zemljišč je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20 – Barjanska cesta zahod.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke