Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 1. 2022 , odpiranje prijav: 20. 1. 2022

Datum objave: 28. 12. 2021
Rok za plačilo varščine: 14. 1. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 20. 1. 2022

Predmet javne dražbe so zemljišča  v k. o. Dravlje, Trnovsko predmestje, Dobrunje, Vižmarje in Moste.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v lasti MOL:
- parc. št. 1424/31 (ID znak: parcela 1738 1424/31) v izmeri 249 m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-154, z namembnostjo SScv – pretežno eno in dvostanovanjske površine .

Izklicna cena: 37.350,00 EUR (z besedo: sedemintrideset tisoč tristopetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-467 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na območju navedenih zemljišč je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20 – Barjanska cesta zahod.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 426/4) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 600/8) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1707/259 (ID znak parcela 1722 1707/259) v izmeri 155 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje - parc. št. 361/234 (ID znak parcela 1722 361/234) v izmeri 48 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-406, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 50.750,00 EUR (z besedo: petdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1707/264 (ID znak parcela 1722 1707/264) v izmeri 186 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje - parc. št. 361/233 (ID znak parcela 1722 361/233) v izmeri 349 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-406, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 133.750,00 EUR (z besedo: sto triintrideset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1796/4 (ID znak parcela 1753 1796/4) v izmeri 30 m², k. o. 1753 Vižmarje - parc. št. 1796/5 (ID znak parcela 1753 1796/5) v izmeri 202 m², k. o. 1753 Vižmarje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-655, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 34.800,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 760/6 (ID znak: parcela 1730 760/6) v izmeri 462 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 757/1 (ID znak: parcela 1730 757/1) v izmeri 313 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 757/7 (ID znak: parcela 1730 757/7) v izmeri 253 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 757/16 (ID znak: parcela 1730 757/16) v izmeri 272 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-248 z namembnostjo CDd – Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 757/16 k. o. 1730 Moste je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter nujna pot v korist zemljišč parc. št. 769/1, 769/3 in 770/1, vse k.o. 1730 Moste.

Izklicna cena: 455.000,00 EUR (z besedo: štiristo petinpetdeset tisoč eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 680/5 (ID znak: parcela 1730 680/5) v izmeri 311 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/2 (ID znak: parcela 1730 696/2) v izmeri 160 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/3 (ID znak: parcela 1730 696/3) v izmeri 25 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/5 (ID znak: parcela 1730 696/5) v izmeri 187 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/6 (ID znak: parcela 1730 696/6) v izmeri 264 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 707/3 (ID znak: parcela 1730 707/3) v izmeri 215 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/4 (ID znak: parcela 1730 1240/4) v izmeri 518 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/8 (ID znak: parcela 1730 1240/8) v izmeri 50 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/10 (ID znak: parcela 1730 1240/10) v izmeri 8 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-123, MO-179 in MO-140, vse z namembnostjo E – Območja energetske infrastrukture.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 696/3 k. o. 1730 Moste je vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja plinovoda v korist Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., pri zemljiščih parc. št. 1240/4, 1240/8 in 1240/10 pa so vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Elektro Ljubljana d.d., Telekom d.d., T-2 d.o.o. ter JP Energetika Ljubljana d.o.o.

V naravi po parcelah parc. št. 696/2, 696/3, 696/5 in 696/6 poteka vročevod, po parceli št. 707/3 pa dva plinovoda, kar iz zemljiške knjige ni razvidno in bo urejeno s kupoprodajno pogodbo.

Izklicna cena: 469.260,00 EUR (z besedo: štiristo devetinšestdeset tisoč dvesto šestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 722/2 (ID znak: parcela 1730 722/2) v izmeri 198 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 723/4 (ID znak: parcela 1730 723/4) v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 724/3 (ID znak: parcela 1730 724/3) v izmeri 57 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 747/8 (ID znak: parcela 1730 747/8) v izmeri 363 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 747/7 (ID znak: parcela 1730 747/7) v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 783/3 (ID znak: parcela 1730 783/3) v izmeri 24 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 752/7 (ID znak: parcela 1730 752/7) v izmeri 721 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1213/9 (ID znak: parcela 1730 1213/9) v izmeri 325 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-123, MO-179 in MO-140, vse z namembnostjo E – Območja energetske infrastrukture.

Pri predmetnih zemljiščih parc. št. 723/4, 724/3 in 783/3, vse k. o. 1730 Moste je vknjižena služnostna pravica v javno korist za namen gradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora javnega cevovodnega omrežja, vključno s pravico dostopa in dovoza javnega cevovodnega omrežja v korist JP Energetika Ljubljana d.o.o.

V naravi po parcelah parc. št. 723/4, 724/3 in 747/8 poteka vročevod, kar iz zemljiške knjige ni razvidno in bo urejeno s kupoprodajno pogodbo.

Izklicna cena: 462.780,00 EUR (z besedo: štiristo dvainšestdeset tisoč sedemsto osemdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke