Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 2. 2022 , odpiranje prijav: 24. 2. 2022

Datum objave: 7. 1. 2022
Rok za plačilo varščine: 18. 2. 2022
Javna dražba se bo vršila sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, ob 11:00 uri: 24. 2. 2022

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

Nepremičnina je prosta oseb in stvari. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 442.400,00 EUR (z besedo: štiristo dvainštirideset tisoč štiristo evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 44.240,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto štirideset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke