Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 1. 4. 2022 , odpiranje prijav: 7. 4. 2022

Datum objave: 17. 3. 2022
Rok za plačilo varščine: 1. 4. 2022 do 24:00 ure
Javna dražba se bo vršila dne : 7. 4. 2022 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11.

Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Šentvid nad Ljubljano, Stanežiče, Dobrunje in Moste.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 969/4 (ID znak: parcela 1754 969/4) v izmeri 360 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-708 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine

Izklicna cena: 63.360,00 EUR (z besedo: triinšestdeset tisoč tristošestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1225/3 (ID znak: parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m2, k. o. 1752 Stanežiče in
- parc. št. 1265/2 (ID znak: parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena obeh zemljišč: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v lasti MOL:
- parc. št. 714/2 (ID znak: parcela 1773 714/2) v izmeri 1.649 m²,  k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-1984, z namembnostjo IG – gospodarska cona.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 714/2 k. o. 1773 Dobrunje je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 247.350,00 EUR (z besedo: dvesto sedeminštirideset tisoč tristopetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 680/5 (ID znak: parcela 1730 680/5) v izmeri 311 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/2 (ID znak: parcela 1730 696/2) v izmeri 160 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/3 (ID znak: parcela 1730 696/3) v izmeri 25 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/5 (ID znak: parcela 1730 696/5) v izmeri 187 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 696/6 (ID znak: parcela 1730 696/6) v izmeri 264 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 707/3 (ID znak: parcela 1730 707/3) v izmeri 215 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 722/2 (ID znak: parcela 1730 722/2) v izmeri 198 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 723/4 (ID znak: parcela 1730 723/4) v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 724/3 (ID znak: parcela 1730 724/3) v izmeri 57 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 747/7 (ID znak: parcela 1730 747/7) v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 747/8 (ID znak: parcela 1730 747/8) v izmeri 363 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 783/3 (ID znak: parcela 1730 783/3) v izmeri 24 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 752/7 (ID znak: parcela 1730 752/7) v izmeri 721 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1213/9 (ID znak: parcela 1730 1213/9) v izmeri 325 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/4 (ID znak: parcela 1730 1240/4) v izmeri 518 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/8 (ID znak: parcela 1730 1240/8) v izmeri 50 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 1240/10 (ID znak: parcela 1730 1240/10) v izmeri 8 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-123, MO-179 in MO-140, vse z namembnostjo E – Območja energetske infrastrukture.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 696/3 k. o. 1730 Moste je vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja plinovoda v korist Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., pri zemljiščih parc. št. 1240/4, 1240/8 in 1240/10 pa so vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Elektro Ljubljana d.d., Telekom d.d., T-2 d.o.o. ter JP Energetika Ljubljana d.o.o.

V naravi po parcelah parc. št. 696/2, 696/3, 696/5 in 696/6 poteka vročevod, po parceli št. 707/3 pa dva plinovoda, kar iz zemljiške knjige ni razvidno.

Pri predmetnih zemljiščih parc. št. 723/4, 724/3 in 783/3, vse k. o. 1730 Moste je vknjižena služnostna pravica v javno korist za namen gradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora javnega cevovodnega omrežja, vključno s pravico dostopa in dovoza javnega cevovodnega omrežja v korist JP Energetika Ljubljana d.o.o.

V naravi po parcelah parc. št. 723/4, 724/3 in 747/8 poteka vročevod, kar iz zemljiške knjige ni razvidno.

Izklicna cena: 932.040,00 EUR (z besedo: devetsto dvaintrideset tisoč štirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke