Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 5. 2022 , odpiranje prijav: 19. 5. 2022

Datum objave: 22. 4. 2022
Rok za plačilo varščine: 13. 5. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 19. 5. 2022

Zemljišča v k. o. Dravlje, Moste, Vižmarje, Kašelj in Karlovško predmestje.

1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1060/121 (ID znak: parcela 1738 1060/121) v izmeri 630 m2, k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v Zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v korist SKK Šiška.

Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta, na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

Izklicna cena: 110.880,00 EUR (z besedo: sto deset tisoč osemsto osemdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 756/4 (ID znak: parcela 1730 756/4 ) v izmeri 94 m², k.o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) MO-227, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v Zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekom Slovenije d.d..

Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

Izklicna cena: 28.200,00 EUR (z besedo: osemindvajset tisoč dvesto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 1433/8 (ID znak: parcela 1753 1433/8) v izmeri 144 m2, k. o. 1753 Vižmarje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-603 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine

*na zemljišču stoji pomožni objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana.
Pri predmetnem zemljišču je vknjižena stvarna služnost z ID omejitve št. 12845095 in neprava stvarna služnost z ID omejitve 11096080 in ID omejitve 11236130 in plomba 9887/2021 (ID postopka: 2859153)

Izklicna cena: 25.344,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč tristo štiriinštirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 3149 (ID znak: parcela 1994 3149) v izmeri 189 m2, k. o. 1994 Dobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-400 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine

*na zemljišču stoji objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 33.264,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč dvesto štiriinšestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327 z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.(ID omejitve 14738185) in plomba Dn 193197/2020, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telemach d.d.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 181/20 (ID znak: parcela 11695 181/20) v izmeri 92 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 183/14 (ID znak: parcela 11695 183/14) v izmeri 107 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-490 z namembnostjo SSce – Pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri obeh predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. ter vpisana zaznamba postopka za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL.

Zemljišči v naravi predstavljata dva ozka pasova zemlje neposredno ob stanovanjskem objektu.

Izklicna cena: 29.850,00 EUR (z besedo: devetindvajset tisoč osemsto petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke