Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 5. 2022 , odpiranje prijav: 2. 6. 2022

Datum objave: 11. 5. 2022
Rok za plačilo varščine: 27. 5. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 2. 6. 2022

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 428/60 (ID znak: parcela 1722 428/60) v izmeri 81 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-148 z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 428/60 k. o. 1722 Trnovsko predmestje je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in Elektro Ljubljana, d.d.

Izklicna cena: 20.250,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč dvestopetdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v lasti MOL:
- parc. št. 837/8 (ID znak: parcela 1754 837/8) v izmeri 852 m², k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-661, z namembnostjo IG – gospodarska cona, PŽ- površine železnic.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 837/8 k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in Plinovodi, d.o.o.

Izklicna cena: 170.400,00 EUR (z besedo: sto sedemdeset tisoč štiristo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke