Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 1. 7. 2022 , odpiranje prijav: 7. 7. 2022

Datum objave: 14. 6. 2022
Rok za plačilo varščine: 1. 7. 2022
Odpiranje prijav: 7. 7. 2022 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 15

1. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 181/8, k.o. 1695 Karlovško predmestje, v izmeri 74 m2, (ID znak: parcela 1695 181/8)
- parc. št. 182/22, k.o. 1695 Karlovško predmestje, v izmeri 147 m², (ID znak: parcela 1695 182/22)
- parc. št. 183/21, k.o. 1695 Karlovško predmestje, v izmeri 20 m², (ID znak: parcela 1695 183/21)

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RN-490, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi sta pri zemljiščih s parc. št. 181/8 in 183/21 vknjiženi plombi za vknjižbo neprave stvarne služnosti, obe v korist in na ime Telekom Slovenije, d.d..

Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo dvorišče in so že v uporabi.

Izklicna cena: 36.150,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč sto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 153/9, k.o. 1738 Dravlje, v izmeri 4 m2, (ID znak: parcela 1738 153/9)
- parc. št. 153/33, k.o. 1738 Dravlje, v izmeri 662 m2, (ID znak: parcela 1738 153/33)
- parc. št. 153/35, k.o. 1738 Dravlje, v izmeri 230 m2, (ID znak: parcela 1738 153/35)

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-248, z namembnostjo BC – Športni centri.

Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo del zelenih površin Tenis Centra BENČ ŠPORT.

Izklicna cena: 224.000,00 EUR (z besedo: dvesto štiriindvajset tisoč eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke