Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 8. 2022 , odpiranje prijav: 18. 8. 2022

Datum objave: 27. 7. 2022
Rok za prijavo: 12. 8. 2022 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 18. 8. 2022 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, Šmartno pod Šmarno Goro, Stožice, Črnuče in Slape.

1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 832/200 (ID znak: parcela 1722 832/200) v izmeri 436 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena zakonita stavbna pravica, ki obsega pravico imeti v lasti uporabljati in uživati obstoječo stavbo z naslovom Levarjeva ulica 105, Ljubljana, za čas dokler stavba stoji v korist imetnikov, fizičnih oseb kot lastnikov oz. investitorjev stavbe.

Izklicna cena: 76.736,00 EUR (z besedo: šestinsedemdeset tisoč sedemsto šestintrideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 10/1 (ID znak parcela 1750 10/1) v izmeri 365 m² in parc. št. 10/2 (ID znak parcela 1750 10/2) v izmeri 119 m2, obe k. o. 1750 Šmartno pod Šmarno Goro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-552, z namembnostjo CU – centralne dejavnosti.

Na zemljišču s parc. št. 10/1, k. o. 1750 – Šmartno pod Šmarno Goro, stoji star skedenj.

Izklicna cena: 127.350,00 EUR (z besedo: sto sedemindvajset tisoč tristo petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2260/250 (ID znak: parcela 1735 2260/250) v izmeri 166 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550 z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana d.d. in plomba o vpisu služnosti v korist Telemacha.

Izklicna cena: 33.200,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč dvesto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 864/69 (ID znak: parcela 1722 864/69) v izmeri 99 m2 in parc. št. 864/58 (ID znak: parcela 1722 864/58) v izmeri 167 m2, obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550 z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljišču s parc. št. 864/58 k.o. Trnovsko predmestje je plomba o vpisu služnosti v korist Telemacha.

Izklicna cena: 46.816,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč osemsto šestnajst eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 948/38 (ID znak: parcela 1756 948/38) v izmeri 683 m2 k.o. 1756 Črnuče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537 z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Izklicna cena: 170.750,00 EUR (z besedo: stosedemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1547/1 (ID znak: parcela 1772 1547/1) v izmeri 482 m2 in parc. št. 1547/2 (ID znak: parcela 1772 1547/2) v izmeri 216 m2, obe k.o. 1772 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550 z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj in delno v SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Na zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.

Izklicna cena: 209.400,00 EUR (z besedo: dvestodevet tisoč štiristo eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/40 (ID znak: parcela 1722 832/40) v izmeri 417 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist in na ime imetnika T-2, d. o. o. in Telekoma Slovenije, d. d. ter vknjižena plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime družbe Telemach d. o. o..

Na predmetnem zemljišču stoji objekt daljšega obstoja, v lasti tretje osebe, zato se predmetna prodaja vrši z namenom dokončne ureditve (uzurpacije) zemljiškoknjižnega stanja zemljišča z dejanskim v naravi.

Izklicna cena: 73.392,00 EUR. (z besedo: triinsedemdeset tisoč tristo dvaindevetdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 674/4 (ID znak: parcela 1755 674/4) v izmeri 119 m², k.o. 1755 Glince,
- parc. št. 685/5 (ID znak: parcela 1755 685/5) v izmeri 198 m², k.o. 1755 Glince,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-754 z namembnostjo ZPp – parki.

Na zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.

Izklicna cena: 47.550,00 EUR (z besedo: sedeminštirideset tisoč petsto petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke