Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 30. 9. 2022 , odpiranje prijav: 6. 10. 2022

Datum objave: 15. 9. 2022
Rok za plačilo varščine: 30. 9. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11: 6. 10. 2022

Zemljišča v k. o. Šmartno pod Šmarno Goro, Dobrunje in Slape.

1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 10/1 (ID znak parcela 1750 10/1) v izmeri 365 m² in parc. št. 10/2 (ID znak parcela 1750 10/2) v izmeri 119 m2, obe k. o. 1750 Šmartno pod Šmarno Goro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-552, z namembnostjo CU – centralne dejavnosti.

Na zemljišču s parc. št. 10/1, k. o. 1750 – Šmartno pod Šmarno Goro, stoji star skedenj.

Izklicna cena: 89.145,00 EUR (z besedo: devetinosemdest tisoč sto petinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 647/10 (ID znak: parcela 1773 647/10) v izmeri 772 m2 k.o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-1983 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Izklicna cena: 193.000,00 EUR (z besedo: sto triindevetdeset tisoč eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1547/1 (ID znak: parcela 1772 1547/1) v izmeri 482 m2 in parc. št. 1547/2 (ID znak: parcela 1772 1547/2) v izmeri 216 m2, obe k.o. 1772 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550 z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj in delno v SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Na zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.

Izklicna cena: 209.400,00 EUR (z besedo: dvestodevet tisoč štiristo eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke