Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

Datum objave: 25. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 11. 11. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob: 12:40 : 17. 11. 2022

Zemljišče v k.o. Karlovško predmestje.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:

- parc. št. 385/165 (ID znak: parcela 1695 385/165) v izmeri 244 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 385/409 (ID znak: parcela 1695 385/409) v izmeri 124 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-330 z namembnostjo SSse – Splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parcela 1695 385/165 je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., užitek v korist tretje osebe ter stvarna služnost - nujna pot.

Pri zemljišču parcela 1695 385/409 je v zemljiški knjigi vknjiženih trinajst (13) stvarnih služnosti – nujnih poti.

Izklicna cena: 92.000,00 EUR (z besedo: dvaindevetdeset tisoč eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke