Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 2. 12. 2022 , odpiranje prijav: 8. 12. 2022

Datum objave: 16. 11. 2022
Rok za plačilo varščine: 2. 12. 2022
Javna dražba se bo vršila dne 8.12.2022 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 8. 12. 2022

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/19 (ID znak: parcela 1722 832/19) v izmeri 238 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

*na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o. in in plomba Dn 9887/2021, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telekom d.d.

Izklicna cena: 41.888,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč osemsto osemdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 3149 (ID znak: parcela 1994 3149) v izmeri 189 m2, k. o. 1994 Dobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-400 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine

*na zemljišču stoji objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

izklicna cena: 33.264,00 EUR
(z besedo: triintrideset tisoč dvesto štiriinšestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-807, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR. (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327 z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.(ID omejitve 14738185) in plomba Dn 193197/2020, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telemach d.d.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 688/95 (ID znak: parcela 1755 688/95) v izmeri 244 m2, k. o. 1755 - Glince

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-402 z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnem zemljišču je vpisana stvarna služnost za potrebe izgradnje plinovodnega priključka, za čas obratovanja, v korist in na ime Montessori za življenje, d. o. o..

Izklicna cena: 42.944,00 EUR (z besedo: dvainštirideset tisoč devetsto štiriinštirideset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

PREKLIC - 6. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 2216/26 (ID znak: parcela 1735 2216/26) v izmeri 113 m2, k. o. 1735 – Stožice
- parc. št. 2280/42 (ID znak: parcela 1735 2280/42) v izmeri 423 m2, k. o. 1735 – Stožice
- parc. št. 2280/72 (ID znak: parcela 1735 2280/72) v izmeri 31 m2, k. o. 1735 - Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine

Pri zemljišču s parc. št. 2216/26 k.o. 1735 Stožice je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. in neprava stvarna služnost v korist Plinovodi d.o.o., vknjižuje pa se tudi služnost v korist Telemacha d.o.o.

Predmet prodaje so zemljišča. Objektov na predmetnih zemljiščih ni zgradila Mestna občina Ljubljana in so zasedena z uporabnikom.

Izklicna cena: 99.792,00 EUR (z besedo: devetindevetdeset tisoč sedemsto dvaindevetdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke