Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 23. 12. 2022 , odpiranje prijav: 29. 12. 2022

Datum objave: 8. 12. 2022
Rok za plačilo varščine: 23. 12. 2022
Odpiranje prijav: 29. 12. 2022 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Stožice in Trnovsko predmestje.

1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 2274/11 (ID znak: parcela 1735 2274/11) v izmeri 256 m2 in parc. št. 2274/12 (ID znak: parcela 1735 2274/12) v izmeri 4 m2, obe k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615 in BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d., vknjižuje pa se tudi neprava stvarna služnost v korist Telemacha d.o.o.

Zemljišči sta zasedeni z uporabnikom. Na zemljiščih stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 45.760,00 EUR (z besedo: petinštirideset tisoč sedemsto šestdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2268/1 (ID znak: parcela 1735 2268/1) v izmeri 199 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550 z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Zemljišče je zasedeno z uporabnikom. Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 35.024,00 EUR (z besedo: petintrideset tisoč štiriindvajset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 2260/12 (ID znak: parcela 1735 2260/12) v izmeri 120 m2 in parc. št. 2260/23 (ID znak: parcela 1735 2260/23) v izmeri 394 m2, obe k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Zemljišči sta zasedeni z uporabnikom. Na zemljiščih stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 90.464,00 EUR (z besedo: devetdeset tisoč štiristo štiriinšestdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1694/22 (ID znak parcela 1722 1694/22) v izmeri 137 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-542, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na zemljišču je vknjiženih več služnosti v korist podjetja LUMAR IG d.o.o., služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d. in Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 34.250,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke