Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 1. 2023 , odpiranje prijav: 26. 1. 2023

Datum objave: 5. 1. 2023
Rok za plačilo varščine: 20. 1. 2023
Odpiranje prijav: 26. 1. 2023 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUBU 11

Zemljišča v k. o. Dobrunje, Stožice, Šmartno ob Savi.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 714/3 (ID znak: parcela 1773 714/3) v izmeri 210 m2, k.o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-388 z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 31.500,00 EUR (z besedo: enaintrideset tisoč petsto eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2239/25 (ID znak: parcela 1735 2239/25) v izmeri 346 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom. Prodaja se zemljišče pod objektom.

Izklicna cena: 60.896,00 EUR (z besedo: šestdeset tisoč osemsto šestindevetdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 142/1 (ID znak: parcela 1729 142/1) v izmeri 160 m2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-388 z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Na zemljišču stojijo lope, ki jih ni zgradila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se zgolj zemljišče.

Izklicna cena: 28.160,00 EUR (z besedo: osemindvajset tisoč sto šestdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2260/232 (ID znak: parcela 1735 2260/232) v izmeri 571 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana d.d., vknjižuje pa se tudi služnost v korist Telemacha d.o.o.

Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom. Prodaja se zemljišče pod objektom.

Izklicna cena: 100.496,00 EUR (z besedo: sto tisoč štiristo šestindevetdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke