Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 3. 3. 2023 , odpiranje prijav: 9. 3. 2023

Datum objave: 14. 2. 2023
Rok za plačilo varščine: 3. 3. 2023
Odpiranje prijav: 9. 3. 2023 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Zemljišča  v k. o. Bežigrad in  k. o. Spodnja Šiška.

1. Predmet javne dražbe sta stavbni zemljišči:
- parc. št. 2192/55 (ID znak: parcela 2636 2192/55) v izmeri 265 m2, k. o. 2636 - Bežigrad
- parc. št. 2195/7 (ID znak: parcela 2636 2195/7) v izmeri 139 m2, k. o. 2636 – Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enotah urejanja prostora (EUP) BE-543 in ŠI-379BE-390 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d..

Izklicna cena: 202.000,00 EUR (z besedo: dvesto dva tisoč in evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta stavbni zemljišči:
- parc. št. 97/41 (ID znak: parcela 1740 97/41) v izmeri 116 m2, k. o. 1740 – Spodnja Šiška, v naravi stavbišče pod delom objekta in
- parc. št. 97/43 (ID znak: parcela 1740 97/43) v izmeri 618 m2, k. o. 1740 – Spodnja Šiška.

Na zemljišču s parc. št. 97/41, k. o. Spodnja šiška stoji del objekta (dvoetažna, zgrajena l. 1964), stavbe št. 146 – objekt predviden za rušenje za namen širitve javne infrastrukture, Magistrove ulice. Bodoči lastnik se bo v prodajni pogodbi zavezal, da bo na lastne stroške, na prvi pisni poziv MOL ter v predpisanem roku, porušil celoten objekt na naslovu Verovškova 58 v Ljubljani. Zemljišče, s parc. št. 97/43, k. o. Spodnja Šiška predstavlja manipulativno asfaltirano površino ob stavbi št. 146. Dovoz oz. dostop do obeh nepremičnin ni ZK urejen po javni površini v lasti MOL ampak iz Verovškove ulice po parc. št. 97/32 in 96/10, k. o. Spodnja Šiška, v lasti tretje osebe, s katerim bo bodoči kupec na lastne strošek dogovoril dostop oz. dovoz.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-261 z namembnostjo CDd – druga območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 220.200,00 EUR (z besedo: dvesto dvajset tisoč dvesto in evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke