Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 24. 3. 2023 , odpiranje prijav: 30. 3. 2023

Datum objave: 6. 3. 2023
Rok za plačilo varščine: 24. 3. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15: 30. 3. 2023

Zemljišča v k. o. Črnuče in Stožice.

1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 987/6 (ID znak: parcela 1756 987/6) v izmeri 135 m², k. o. 1756 Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-627, z namembnostjo SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Pri zemljišču s parc. št. 987/6 k.o. 1756 Črnuče je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 23.760,00 EUR. (z besedo: triindvajset tisoč sedemstošestdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

PREKLIC 2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 2216/58 (ID znak: parcela 1735 2216/58) v izmeri 622 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-617, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču s parc. št. 2216/58, k. o. 1735 Stožice je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
Predmet prodaje je zemljišče. Na delu zemljišča stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 109.472,00 EUR. (z besedo: stodevet tisoč štiristodvainsedmdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke