Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 4. 2023 , odpiranje prijav: 20. 4. 2023

Datum objave: 28. 3. 2023
Rok za prijavo: 14. 4. 2023 do 24:00 ure.
Kraj in čas javne dražbe: 20. 4. 2023 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 11, s pričetkom ob 12.00 uri.

PREKLIC: Pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1242/15 (ID znak: parcela 1730 1242/15) v izmeri 277 m2, k.o. 1730 Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234 z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 48.752,00 EUR (z besedo: oseminštiridest tisoč sedemstodvainpetdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke