Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 19. 5. 2023 , odpiranje prijav: 25. 5. 2023

Datum objave: 3. 5. 2023
Rok za plačilo varščine: 19. 5. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, v KLUB 11, pričetkom ob 11.00 : 25. 5. 2023

Javna dražba za prodajo nepremičnin v k. o. Dravlje, Rudnik, Zgornja Šiška in Dobrova.

1. Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča s:
- parc. št. 383/35 (ID znak: parcela 1738 383/35) v izmeri 619 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 387/14 (ID znak: parcela 1738 387/14) v izmeri 110 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 384/6 (ID znak: parcela 1738 384/6) v izmeri 18 m², k. o. 1738 Dravlje

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-534 z namembnostjo CDd -območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

* Na zemljišču 383/35 in deloma na zemljišču 387/14 stoji objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljiščih 384/6 in 387/14 se vknjižuje neprava stvarna služnost v korist Telemach d.o.o..

Izklicna cena: 231.570,00 EUR. (z besedo: dvesto enaintrideset tisoč petsto sedemdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 35/2 (ID znak: parcela 1696 35/2) v izmeri 589 m², k. o. 1696 Rudnik

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-555 z namembnostjo CDd -območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Na zemljišču s parc.št. 35/2 k.o. 1696 Rudnik je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d;
Na zemljišču s parc.št. 35/2 k.o. 1696 Rudni se vknjižuje neprava stvarna služnost v korist Telemach d.o.o..

Izklicna cena: 82.460,00 EUR. (z besedo: dvainosemdeset tisoč štiristo šestdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 939/2 (ID znak: parcela 1739 939/2) v izmeri 107 m², k. o. 1739 Zgornja Šiška

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-150 z namembnostjo SSse –splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljišču s parc.št. 939/2, k. o. 1739 Zgornja Šiška se vknjižuje neprava stvarna služnost v korist Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 21.400,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1871/82 (ID znak: parcela 1994 1871/82) v izmeri 134 m², k. o. 1994 Dobrova

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-399 z namembnostjo SSse –splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljišču s parc. št. 1871/82, k. o. 1994 Dobrova se vknjižuje neprava stvarna služnost v korist Telemach d.o.o.
Na zemljišču s parc.št. 1871/82, k. o. 1994 Dobrova je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Izklicna cena: 20.100,00 EUR. (z besedo: dvajset tisoč sto eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke