Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen:

Datum objave: 22. 9. 2006

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2006 javno dražbo.

 

OPIS PREDMETOV PRODAJE

  • Enosobno stanovanje v izmeri 28,08 m2 v kleti, večstanovanjske stavbe na naslovu Emonska cesta 12, Ljubljana, vpisano v zemljiški knjigi pri vl. št. 8 k.o. Krakovsko Predmestje. Etažna lastnina ni vzpostavljena. Vpis stanovanja v zemljiško knjigo bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine. Izklicna cena: 7.100.000,00 SIT (sedem milijonov sto tisoč tolarjev 00/100)
  • Stanovanje št. 1 v izmeri 55,77 m2 v kleti večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Pregnancev 5, Ljubljana, ki predstavlja zemljiškoknjižni delež 1/5 parc. št. 516 – stavbišče 237 m2 in dvorišče 286 m2, vpisane pri vl. št. 446 vse k.o. Šentvid nad Ljubljano. Izklicna cena: 5.500.000,00 SIT (pet milijonov petsto tisoč tolarjev 00/100) Cena nepremičnin ne vsebuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Obrazci