Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 8. 5. 2012

Datum objave: 13. 4. 2012
Rok za prijavo: 8. 5. 2012

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) njiva v izmeri 609 m², parc. št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva v izmeri 198 m², parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) travnik v izmeri 199 m², parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik v izmeri 57 m², parc. št. 384/78 (ID znak 1695-384/78-0) travnik v izmeri 69 m², parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik v izmeri 234 m², parc. št. 384/80 (ID znak 1695-384/80-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) travnik v izmeri 81 m², parc. št. 384/82 (ID znak 1695-384/82-0) travnik v izmer 70 m², parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) travnik v izmeri 230 m², parc. št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0) travnik v izmeri 88 m², parc. št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik v izmeri 70 m², parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0) travnik v izmeri 226 m², parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0) travnik v izmeri 96 m² in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) travnik v izmeri 28 m² vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m².
  Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena za zemljišča pod točko 2.1 je 748.250,00 EUR (z besedo: sedemstooseminštiridesettisočdvestopetdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost , ki ga plača
  kupec.
 • Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 67/2 ( ID znak 1736-67/2-0) dvorišče v izmeri 207 m², k.o. 1736-Brinje I.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 –DPN in 22/1-popr.) nahaja v enoti urejanja prostora BE-604 Bežigrad, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Izklicna cena za zemljišče pod točko 2.2 je 51.750,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisočsedemstopetdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača
  kupec.

 

Razpisne datoteke