Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 6. 2015 , odpiranje prijav: 16. 6. 2015

Datum objave: 29. 5. 2015
Rok za prijavo: 16. 6. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 6. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 904/36 (ID znak 1722-904/36-0) v izmeri 369 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-428, z namembnostjo SSsv – splošne ene in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc.št. 903/8 in 903/9 obe k.o. Trnovsko predmestje.
  Izklicna cena: 44.280,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto osemdeset EUR)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 904/39 (ID znak 1722-904/39-0) v izmeri 345 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-428, z namembnostjo SSsv – splošne ene in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc.št. 903/8 in 903/9 obe k.o. Trnovsko predmestje.
  Izklicna cena: 41.400,00 EUR (z besedo: enainštirideset tisoč štiristo EUR)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 4864/4968 celote pri nepozidanih stavbnih zemljiščih: parc. št. 393/66 (ID znak 1722-393/66-0) v izmeri 241 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, parc. št. 393/67 (ID znak 1722-393/67-0) v izmeri 222 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. parc. št. 393/68 (ID znak 1722-393/68-0) v izmeri 232 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetna zemljišča opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima predkupno pravico.
  Izklicna cena: 166.710,00 EUR (z besedo: stošestinšestdesettisočsedemstodeset EUR) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 2371/4 (ID znak 1735-2371/4-0) v izmeri 135 m2, k.o. 1735 – Stožice. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora PS-322, z namembnostjo SSse – splošne ene in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 20.250,00 EUR (z besedo: dvajsettisočdvestopetdeset EUR)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s: - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič in - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: trimilijonedvestosedeminšestdesettisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke