Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 10. 2015 , odpiranje prijav: 13. 10. 2015

Datum objave: 25. 9. 2015
Rok za prijavo: 13. 10. 2015
Odpiranje prijav: 13. 10. 2015 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 s pričetkom ob - 11.00 uri po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišče v k.o. Stanežiče,
zemljišče v k.o. Črnuče,
zemljišče v k.o. Moste,
zemljišče v k.o. Karlovško predmestje,
zemljišče v k.o. Bežigrad
zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje,
zemljišče v k.o. Stanežiče,
zemljišče v k.o. Dravlje.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 5189/7734 celote pri nepozidanem stavbnem zemljišču s parc. št. 112/7 (ID znak 1752-112/7-0) v izmeri 503 m2, k.o. 1752 – Stanežiče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ŠE-599, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnega zemljišča g. Ivan Zaletel (roj. leta 1897) oz. njegovi dediči, ki so prodajalcu neznani, imajo predkupno pravico, ki jo lahko uveljavijo v roku 30 dni po izvedeni javni dražbi.
  Izklicna cena: 33.748,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč sedemsto oseminštirideset) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 974/647 (ID znak 1756-974/647-0) v izmeri 460 m2, k.o. 1756-Črnuče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ČR-530, z namembnostjo IG – gospodarska cona. Pri predmetnem zemljišču je vpisana naprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Na zemljišču je postavljen star in dotrajan objekt, ki ga je potrebno porušiti.
  Izklicna cena: 80.960,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč devetsto šestdeset EUR) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 143/6 (ID znak 1730-143/6-0) v izmeri 331 m2, k.o. 1730-Moste. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora JA-234, z namembnostjo BD – površine drugih območij. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 49.650,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč šeststo petdeset 00/100 EUR) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 350/1187 (ID znak 1695-350/1187-0) v izmeri 846 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-570, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri zemljišču s parc. št. 350/1187 k. o. 1695 Karlovško predmestje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že izgrajeno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
  Izklicna cena: 194.580,00EUR (z besedo: stoštiriindevetdeset tisoč petsto osemdeset 00/100 evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 5. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2231/30 (ID znak 2636-2231/30-0) v izmeri 115 m2, k.o. 2636-Bežigrad. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora BE-512, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana naprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 20.470,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč štiristo sedemdeset 00/100 EUR) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 832/21 (ID znak 1722-832/21-0) v izmeri 310 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-496, z namensko rabo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana naprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Zemljišče nima urejenega dostopa.
  Izklicna cena: 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisoč evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1545/11(ID znak 1752-1545/11-0) v izmeri 590m2, k.o. 1752-Stanežiče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ŠE-484, z namensko rabo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana naprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 147.500,00 EUR (z besedo: stosedeminštiridesettisočpetsto evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1066/1(ID znak 1738-1066/1-0) v izmeri 432m2, k.o. 1738-Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora DR-519, z namensko rabo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na skrajnem severnem delu zemljišča je postavljen objekt (lopa).
  Izklicna cena: 108.000,00 EUR (z besedo: stoosemtisoč evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke