Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 3. 2016 , odpiranje prijav: 17. 3. 2016

Datum objave: 1. 3. 2016
Rok za prijavo: 17. 3. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 17. 3. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišče k.o. Dravlje,
zemljišče k.o. Spodnja Šiška,
zemljišče k.o. Gameljne,
zemljišče k.o. Vič.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 1017/1 (ID znak 1738-1017/1-0) v izmeri 2304 m², k.o. 1738 Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-452, z namembnostjo SB – stanovanjske površine za posebne namene). Nepremičnina je obremenjena: - na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za infrastrukturni objekt kabelska kanalizacija in priključni SN 10(20) kV kabel za novo transformatorsko postajo TP Regentova z dne 8.10.2008, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzor elektroenergetske infrastrukture v korist ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
  Izklicna cena: 345.600,00 EUR. (z besedo: tristopetinštiridesettisočšeststo evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 315 (ID znak 1740-315/0-0) v izmeri 266 m², k.o.1740 Spodnja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-455, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 39.900,00 EUR. (z besedo: devetintridesettisočdevetsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 315 (ID znak 1740-315/0-0) v izmeri 266 m², k.o.1740 Spodnja Šiška. 2.3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 673/1 (ID znak 1749-673/1-0) v izmeri 1.146 m², k.o. 1749 Gameljne . V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-353, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišči je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 252.120,00 EUR. (z besedo: dvestodvainpetdesettisočstodvajset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 2210/5 (ID znak 1723-2210/5-0) v izmeri 1.380 m², k.o. 1723 Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-387, z namembnostjo IG – gospodarska cona. Pri predmetnem zemljišči je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 124.200,00 EUR. (z besedo: stoštiriindvajsettisočdvesto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke