Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 5. 2016 , odpiranje prijav: 5. 5. 2016

Datum objave: 15. 4. 2016
Rok za prijavo: 5. 5. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 5. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (visoko pritličje)
PREKLIC - poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (2. nadstropje)
- počitniško enosobno stanovanje Agavana 2,na naslovu Červar Porat
- počitniško dvosobno stanovanje Akacija 3,na naslovu Červar Porat.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet prodaje je poslovni prostor v visokem pritličju z ID oznako 1737-546-10 v izmeri 89,10 m2 na naslovu Miklošičeva ulica 16 v Ljubljani v stavbi št. 546, k.o. 1737 - Tabor. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL je v teku in se vodi pod Opr. št. II N 9/2016. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 116.000,00 EUR (z besedo: stošestnajsttisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 2. Preklic -  poslovni prostor v drugem nadstropju z ID oznako 1737-546-4 v izmeri 196,00 m2 ter kletnim shrambnim prostorom v izmeri 36,74 m2 na naslovu Miklošičeva ulica 16 v Ljubljani v stavbi št. 546, k.o. 1737 - Tabor. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL je v teku in se vodi pod Opr. št. II N 9/2016. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z dvema različnima najemnikoma, ki imata s prodajalcem sklenjeno najemni pogodbi za nedoločen čas. Nepremičnina je v času prodaje zasedena tudi z enim uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 279.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinsedemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet prodaje je počitniško enosobno stanovanje Agava 2 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 25,14 m2, zk vložek 41, parc.št. 864/12, del E1, k.o. Poreč- etažna knjiga, ki se nahaja na naslovu Červar Porat. Nepremičnina je v času prodaje bremen prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec si bo moral na lastne stroške zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za počitniško stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 38.500,00 EUR (z besedo: osemintridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.
   
 4. Predmet prodaje je počitniško stanovanje Akacija 3 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 31,50 m2, zk vložek 45, parc.št. 846, del E7, k.o. Poreč – etažna lastnina, ki se nahaja na naslovu Červar Porat. Nepremičnina je v času prodaje bremen prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za počitniško stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 54.500,00 EUR (z besedo: štiriinpetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.

Razpisne datoteke