Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 5. 2016 , odpiranje prijav: 5. 5. 2016

Datum objave: 19. 4. 2016
Rok za prijavo: 5. 5. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 5. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 12:20 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišča v k.o. Vič, zemljišča v k.o. Bežigrad, zemljišče v k.o. Dravlje in zemljišče v k.o. Slape.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s: - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič in - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: tri milijone dvesto sedeminšestdeset tisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s: - parc. št. 974/6 (ID znak 2636-974/6-0) v izmeri 3.458 m2, k.o. 2636 – Bežigrad in - parc.št. 975/3 (ID znak 2636-975/3-0) v izmeri 724 m2, k.o. 2636 – Bežigrad. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora BE-156, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj. Urejanje območja je predvideno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) 61 Dunajska-Topniška, s katerim bodo določene površine gradbenih parcel za načrtovane posege, vključno z novo opredeljenimi javnimi površinami. Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 1.672.800,00 EUR (z besedo: en milijon šesto dvainsedemdeset tisoč osemsto evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1017/1 (ID znak 1738-1017/1-0) v izmeri 2304 m², k.o. 1738 Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-452, z namembnostjo SB – stanovanjske površine za posebne namene). Nepremičnina je obremenjena: - na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za infrastrukturni objekt kabelska kanalizacija in priključni SN 10(20) kV kabel za novo transformatorsko postajo TP Regentova z dne 8.10.2008, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzor elektroenergetske infrastrukture v korist ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
  Izklicna cena: 293.760,00 EUR. (z besedo: dvesto triindevetdeset tisoč sedemsto šestdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 154/3 (ID znak 1772-154/3-0) v izmeri 752 m², k.o. 1772 Slape. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR (z besedo: sto petnajst tisoč šestinpetdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Pri predmetnem zemljišči je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Razpisne datoteke