Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 6. 2016 , odpiranje prijav: 14. 6. 2016

Datum objave: 26. 5. 2016
Rok za prijavo: 14. 6. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 14. 6. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

pozidana in nepozidana stavbna zemljišča

 1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča: - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič in - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: tri milijone dvesto sedeminšestdeset tisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 2210/5 (ID znak 1723-2210/5-0) v izmeri 1.380 m², k.o. 1723 Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-387, z namembnostjo IG – gospodarska cona. Pri predmetnem zemljišči je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 138.000,00 EUR. (z besedo: sto osemintrideset tisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči: - parc. št. 2260/12 (ID znak 1735-2260/12-0) v izmeri 120 m², k.o. 1735 Stožice in - parc. št. 2260/23 (ID znak 1735-2260/23-0) v izmeri 394 m2, k.o. 1735 Stožice. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče s parc. št. 2260/12, k.o. Stožice v naravi predstavlja stavbišče stanovanjskega stavbe št. 2582, na naslovu Pot k Savi 21, Ljubljana, ki ni v lasti prodajalca in ni predmet te javne dražbe. Zemljišče s parc. št. 2260/23 te k.o. v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k citiranemu objektu. Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 90.464,00 EUR. (z besedo: devetdesettisočštiristoštiriinšestdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 994/3 (ID znak 1736-994/3-0) v izmeri 187 m², k.o. 1736 Brinje I. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-37, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 32.912,00 EUR. (z besedo: dvaintridesettisočdevetstodvanajst evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1066/1 (ID znak 1738-1066/1-0) v izmeri 432 m2, k.o. 1738-Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora DR-519, z namensko rabo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Preko zemljišča poteka hišni priključek vodovoda za objekt Kamnogoriška 36. Prestavitev je mogoča na stroške kupca zemljišča (investitorja).
  Izklicna cena: 91.800,00 EUR (z besedo: enaindevetdesettisočosemsto evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke