Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 7. 2016 , odpiranje prijav: 5. 7. 2016

Datum objave: 3. 6. 2016
Rok za prijavo: 5. 7. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 7. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostor na naslovu Gosposka ulica 4
- poslovni prostor na naslovu Cankarjeva ulica 11
PREKLIC - poslovni prostor na naslovu Kolodvorska ulica 6

  1. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju (dupleks) stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Gosposka ulica 4 v Ljubljani z ID oznako 1728-121-11 v stavbi št. 1728-121, k.o. 1728 Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Prodajalec je dne 02.11.2015 najemniku izdal enostransko odpoved najemnega razmerja ter sodno odpoved. Okrajno sodišče v Ljubljani je dne 15.12.2015 izdalo nalog za izpraznitev prostorov z rokom izpraznitve 11.12.2016. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
    Izklicna cena: 246.000,00 EUR (z besedo: dvestošestinštiridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet prodaje je poslovni prostor v visokem pritličju z ID oznako 1725-406-12 v izmeri 190,62 m2 in kletni prostor v izmeri 14,16 m2 ter shrambni prostor v kleti z ID oznako 1725-406-15 v izmeri 1,38 m2 na naslovu Cankarjeva ulica 11 v Ljubljani v stavbi št. 406, k.o. 1725 - Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Najemnik je prodajalcu podal enostransko odpoved najemnega razmerja in se zavezal, da bo prostor predal do dne 30.8.2016. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 357.700,00 EUR (z besedo: tristosedeminpetdesettisočsedemsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  3. PREKLIC prodaje - poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 121,40 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-35 na naslovu Kolodvorska ulica 6 v Ljubljani. Za stavbo na Kolodvorski ulici 6 v Ljubljani z oznako stavbe 1739-339 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 134.000,00 EUR (z besedo: stoštiriintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana na naslovu Kolodvorska ulica 6 v Ljubljani. (Datum objave: 03. 06. 2016)

Razpisne datoteke