Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 10. 2017 , odpiranje prijav: 5. 10. 2017

Datum objave: 17. 9. 2017
Rok za prijavo: 5. 10. 2017
Odpiranje prijav: 5. 10. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 10:00 uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Trnovsko predmestje, in ob 10:20 uri za zemljišče pod točko 2.2. v k.o. Dobrava

Predmet javne dražbe sta nepozidani zemljišči  v k.o. Trnovsko predmestje in v k.o. Dobrova.

2.1. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s:

- parc. št. 393/106 (ID znak: parcela 1722 393/106) v izmeri 343 m2, k.o.1722-Trnovsko predmestje,

- parc. št. 393/107 (ID znak: parcela 1722 393/107) v izmeri 143 m2, k.o.1722-Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico.

Prodajalec se obvezuje kupcu prodati parkirno mesto na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, kupec pa se ga obvezuje odkupiti.

Izklicna cena: 116.580,00 EUR (z besedo: sto šestnajst tisoč petsto osemdeset evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

 

2.2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:

-  parc. št. 1637/14 (ID znak: parcela 1994 1637/14) v izmeri 1092 m2, k.o. 1994-Dobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je del predmetnega zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora VI-409, z namembnostjo Ssse – splošne eno in dvostanovanjske površine, del pa v enoti urejanja prostora VI-728, z namembnostjo K1 – najboljša kmetijska zemljišča.

Izklicna cena: 129.948,00 EUR (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset in 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke