Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 11. 2017 , odpiranje prijav: 16. 11. 2017

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 16. 11. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke RD
Odpiranje prijav: 16. 11. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob -11:00 uri.

Zemljišče  v k.o. Kašelj, Dobrova, Šentvid nad Ljubljano, Nadgorica, Trnovsko predmestje in Stožice.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
- parc. št. 1637/14 (ID znak: parcela 1994 1637/14) v izmeri 1092 m2, k.o. 1994-Dobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je del predmetnega zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora VI-409, z namembnostjo Ssse – splošne eno in dvostanovanjske površine, del pa v enoti urejanja prostora VI-728, z namembnostjo K1 – najboljša kmetijska zemljišča.

Izklicna cena: 129.948,00 EUR. (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset in 00/100 evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 – Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
- parc. št. 630/4 (ID znak 1754 630/4) v izmeri 219 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 630/5 (ID znak 1754 630/5) v izmeri 1540 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;Ž
- parc. št. 629/4 (ID znak 1754 629/4) v izmeri 57 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-725, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

-pri zemljišču parc.št. 630/4 k.o. Šentvid nad Ljubljano je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in nepravo stvarno breme, stvarna služnost, nujna pot;
-pri zemljišču parc.št. 630/5 k.o. Šentvid nad Ljubljano je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 381.360,00 EUR. (z besedo: tristo enainosemdeset tisoč tristo šestdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 616/4 (ID znak: parcela 1757 616/4) v izmeri 278 m², k.o. 1757 – Nadgorica.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-472, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Zemljišče nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa z javne poti.

Izklicna cena: 33.360,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/2 (ID znak: parcela 1722 832/2) v izmeri 242 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Zemljišče je uzurpirano, na njem se nahaja nelegalni objekt v lasti lastnika parc. št. 832/115, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, ki za lastne potrebe uporablja celotno zemljišče.

Zemljišče nima zemljiškoknjižnega urejenega dostopa z javne poti.

Izklicna cena: 42.592,00 EUR. (z besedo: dvainštirideset tisoč petsto dvaindevetdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m², k.o. 1770 – Kašelj,
- parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 – Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 169.200,00 EUR. (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2371/4 (ID znak 1735 2371/4) v izmeri 94 m², k.o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-322, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 14.100,00 EUR (z besedo: štirinajst tisoč sto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke