Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 12. 6. 2012

Datum objave: 25. 5. 2012
Rok za prijavo: 12. 6. 2012

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani
poslovni prostor št. 101 v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani
nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 73/111 ( ID znak 2679-73/111-0) travnik v izmeri 46 m², k.o. 2679-Gradišče II.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-9 v stavbi št. 159, št. dela stavbe 9, k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 42.350,00 EUR (z besedo: dvainštiridesettisočtristopetdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 101 v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-6 v stavbi št. 159, št. dela stavbe 6, parc. št. 229, k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en predprostor, dve pisarni, čajno kuhinjo in sanitarije in skladiščni prostor v kleti. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 95.619,00 EUR (z besedo: petindevetdesettisočšeststodevetnajst evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 73/111 ( ID znak 2679-73/111-0) travnik v izmeri 46 m², k.o. 2679-Gradišče II.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN in 22/1-popr. in 43/11-ZKZ-C)) nahaja v enoti urejanja prostora RD-366 Rožna dolina, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 9.200,00 EUR (z besedo: devettisočdvesto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke