Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 13. 12. 2012

Datum objave: 23. 11. 2012
Rok za prijavo: 13. 12. 2012

nezazidano stavbno zemljišče k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m²;
nepremičnina parc. št. 2056/2 – zazidano stavbno zemljišče v izmeri 470 m2 k.o. Bežigrad.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) njiva v izmeri 609 m², parc. št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva v izmeri 198 m², parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) travnik v izmeri 199 m², parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik v izmeri 57 m², parc. št. 384/78 (ID znak 1695-384/78-0) travnik v izmeri 69 m², parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik v izmeri 234 m², parc. št. 384/80 (ID znak 1695-384/80-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) travnik v izmeri 81 m², parc. št. 384/82 (ID znak 1695-384/82-0) travnik v izmer 70 m², parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) travnik v izmeri 230 m², parc. št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0) travnik v izmeri 88 m², parc. št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik v izmeri 70 m², parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0) travnik v izmeri 226 m², parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0) travnik v izmeri 96 m² in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) travnik v izmeri 28 m² vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m².
  Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, z namensko rabo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Vse nepremičnine so obremenjene s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., zemljišče parc. št. 384/8 k.o. Karlovško predmestje pa je obremenjeno tudi s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d..
  Izklicna cena: 658.460,00 EUR (z besedo: šesto oseminpetdeset tisoč štiristo šestdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 2056/2 – zazidano stavbno zemljišče v izmeri 470 m2 k.o. Bežigrad, ki je po izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja ozek pas zemljišča vzdolž trgovskega centra Merkur Jama, Bežigrad 11, 1000 Ljubljana;
  Nepremičnina je obremenjeno s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d..
  Izklicna cena: 188.000,00 EUR (z besedo: sto oseminosemdeset tisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke