Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 27. 11. 2014 , odpiranje prijav: 27. 11. 2014

Datum objave: 10. 11. 2014
Rok za prijavo: 27. 11. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 27. 11. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v Klubu 15, s pričetkom ob10.00 uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Trnovsko predmestje, 10.30 uri za zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Trnovsko predmestje, 11.00 uri za zemljišče pod točko 2.3. v k.o. Trnovsko predmestje, 11.30 uri za zemljišče pod točko

Predmet javne dražbe so zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje in zemljišče v k.o. Moste.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča: - parc. št. 393/75 (ID znak 1722-393/75-0) v izmeri 247 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in - parc. št. 393/76 (ID znak 1722-393/76-0) v izmeri 226 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetni parceli opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico. Po sprejetju zazidalnega načrta se kupec obvezuje odkupiti solastniški delež na zemljišče s parc. št. 393/79, te k.o. in del zemljišča s parc. št. 376/80, te k.o. Prodajalec pa se kupcu obvezuje prodati predmetni zemljišči po izklicni ceni. Prodajalec se prav tako po sprejetju zazidalnega načrta obvezuje kupcu odprodati dve parkirni mesti po izklicni ceni, kupec pa se jih obvezuje odkupiti.
  Izklicna cena: 113.460,00 EUR (z besedo: stotrinajsttisočštiristošestdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča: - parc. št. 393/69 (ID znak 1722-393/69-0) v izmeri 332 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in - parc. št. 393/70 (ID znak 1722-393/70-0) v izmeri 313 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico.
  Izklicna cena: 154.717,00 EUR (z besedo: stoštiriinpetdesettisočsedemstosedemnajst evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: - parc. št. 98/65 (ID znak 1722-98/65-0) v izmeri 58 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) TR-339, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine
  Izklicna cena: 8.700,00 EUR. (z besedo: osemtisočsedemsto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: - parc. št. 127/529 (ID znak 1730-127/529-0) v izmeri 71 m², k.o. 1730 Moste - parc. št. 127/339 (ID znak 1730-127/339-0) v izmeri 782 m2 , k.o. 1730 Moste V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234, z namembnostjo BD – površine drugih območij.
  Izklicna cena: 127.950,00 EUR. (z besedo: stosedemindvajsettisočdevetstopetdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke