Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 6. 2017 , odpiranje prijav: 15. 6. 2017

Datum objave: 26. 5. 2017 ob 11:00 uri, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15
Rok za prijavo: 15. 6. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 15. 6. 2017 ob 11:00 uri, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15

Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s:
-                     parc. št. 440/14 (ID znak: parcela 1736 440/14), v izmeri 223 m2,
-                     parc. št. 440/15 (ID znak: parcela 1736 440/15), v izmeri 151 m2,
-                     parc. št. 440/16 (ID znak: parcela 1736 440/16), v izmeri 685 m2 in
-                     parc. št. 451/1 (ID znak: parcela 1736 451/1), v izmeri 43 m2, vse k.o. 1736 – Brinje I, v skupni površini 1.102 m2.

Na nepremičninah s parc. št. 440/14, 440/15, 440/16 in 451/1, vse k.o. 1736 – Brinje I je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica graditve, postavitve in obratovanja komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v korist imetnika Telekom Slovenije d.d. (ID omejitve: 14534073 in 14536544);

Kupec se zavezuje, da bo investiral izgradnjo pločnika, ki bo zgrajen v skladu s pogoji prostorskega akta, Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10 s spremembami) ter Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami). Pločnik bo zgrajen najkasneje do 1.1.2019. Pločnik bo predvidoma potekal po nepremičninah parc. št. 440/9, 440/10, 440/13, 452/6, 833/11 in 415/17, vse k.o. 1736 – Brinje I, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

Kupec se zavezuje, da bo do izgradnje pločnika iz prejšnjega člena te pogodbe, vsem pešcem omogočal nemoten in brezplačen prehod preko nepremičnin s parc. št. 440/14, 440/15, 440/16 in 451/1, vse k.o. 1736 – Brinje I.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora BE-266, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti in se urejajo z OPPN.

Izklicna cena: 165.300,00 EUR. (z besedo: sto petinšestdeset tisoč tristo evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke