Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 6. 2017 , odpiranje prijav: 20. 6. 2017

Datum objave: 2. 6. 2017
Rok za prijavo: 20. 6. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 20. 6. 2017 nsedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11.00 uri

zemljišče v k.o. Črnuče, 2 X  zemljišče  v k.o. Kašelj in zemljišče  v k.o. Slape.

 

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljiščih s:

 1. - parc. št. 606/1 (ID znak: parcela 1756 606/1) v izmeri 376 m2, k.o. 1756-Črnuče.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora ČR-516, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 60.160,00 EUR (z besedo: šestdeset tisoč sto šestdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:
  - parc. št. 2165/18 (ID znak 1770 2165/18) v izmeri 422 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 54.860,00 EUR.(z besedo: štiriinpetdeset tisoč osemsto šestdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:
  - parc. št. 154/3 (ID znak 1772 154/3) v izmeri 752 m², k.o. 1772 Slape.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR. (z besedo: sto petnajst tisoč šestinpetdeset evrov in 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
  - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec

Razpisne datoteke