Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 26. 11. 2018 , odpiranje prijav: 29. 11. 2018

Datum objave: 7. 11. 2018
Rok za prijavo: 26. 11. 2018 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 29. 11. 2018 KLUB 15, s pričetkom ob 11. uri

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 61/4 (ID znak: parcela 1738 61/4) v izmeri 670 m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 63/6 (ID znak: parcela 1738 63/6) v izmeri 56 m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 64/6 (ID znak: parcela 1738 64/6) v izmeri 46 m², k.o. 1738 Dravlje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-374 , z namembnostjo IG-gospodarske cone. Območje je podrobneje urejeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (Uradni list RS, št. 8/2017).

Za zemljišči parc.št. 61/4 in 64/6, k.o. Dravlje je sklenjena najemna pogodba, ki poteče 28.2.2019. Kupec z nakupom prevzema pravice in obveznosti najemodajalca.

Predmetna zemljišča se prodajajo skupaj po izklicni ceni: 154.400,00 EUR (z besedo: stoštiriinpetdeset tisoč štiristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke