Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 12. 2018 , odpiranje prijav: 13. 12. 2018

Datum objave: 19. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018
Odpiranje prijav: 13. 12. 2018 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

Poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica
Poslovni prostor na naslovu Parmova ulica

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2 na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče. Poslovni prostori P03 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) predstavljajo skladiščne prostore, ki so prazni. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice v korist kupca mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

Na parc.št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je objekt z ID oznako 2636-3031-1 v izmeri 907,70 m2, ki stoji na parc. št. 2016/8, k.o. 2636-Bežigrad v izmeri 494,00 m2 in parc. št. 2016/9, k.o. 2636-Bežigrad v izmeri 51,00 m2 na naslovu Parmova ulica 39 v Ljubljani. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

Na parc.št. 2016/9 k.o. 2636 Bežigrad je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja c korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za objekt energetska izkaznica na podlagi 334. člen EZ-1 ni potrebna.

Izklicna vrednost: 191.000,00 EUR (z besedo: stoenaindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 19.100,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč sto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke