Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 14. 10. 2019 , odpiranje prijav: 17. 10. 2019

Datum objave: 27. 9. 2019
Rok za prijavo: 14. 10. 2019 Rok za vplačilo varščine
Odpiranje prijav: 17. 10. 2019 Javna dražba se bo vršila dne 17.10. 2019 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15

Zemljišča v k. o. Kašelj, Bežigrad in Dravlje.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1866/8 (ID znak: parcela 1770 1866/8) v izmeri 289 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1865/12 (ID znak: parcela 1770 1865/12) v izmeri 35 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1867/3 (ID znak: parcela 1770 1867/3) v izmeri 63 m² k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 58.050,00 EUR (z besedo: oseminpetdeset tisoč petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 3274/8 (ID znak: parcela 1725 3274/8) v izmeri 563 m2, k.o. 1725 Ajdovščina,
- parc. št. 2220/5 (ID znak: parcela 1725 2220/5) v izmeri 381 m2, k.o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enotah urejanja prostora (EUP) PC-6 in PC-12, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri zemljišču s parc. št. 2220/5 k.o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 802.400,00 EUR (z besedo: osemsto dva tisoč štiristo in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 1730/4 (ID znak: parcela 1738 1730/4) v izmeri 414 m2, k.o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-205 Ssce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 82.800,00 EUR (z besedo: dvainosemdeset tisoč osemsto in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

*Prodaja se zemljišče pod objektom. Objekt ni v lasti Mestne občine Ljubljana.
Zainteresirani kupec bo s kupoprodajno pogodbo ustanovil služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 1553/3 in 1671/28 obe k.o. Dravlje.

 

Razpisne datoteke