Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 11. 11. 2019 , odpiranje prijav: 14. 11. 2019

Datum objave: 23. 10. 2019
Rok za plačilo varščine: 11. 11. 2019
Datum javne dražbe: 14. 11. 2019

Zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, Kašelj, Gradišče II, Dobrunje Vič  in Dravlje.

Predmet javne dražbe je solastniški delež 5897/7765 od celote pozidanega stavbnega zemljišča:
- parc. št. 864/60 (ID znak: parcela 1722 864/60) v izmeri 171 m² k. o. 1772 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-94, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnika zemljišča.
Na zemljišču stoji objekt, ki ni last Mestne občine Ljubljana.

Izklicna cena: 25.972,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč devetsto dvainsedemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1310/9 (ID znak: parcela 1772 1310/9) v izmeri 300 m2, k. o. 1772 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BČ-480, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
Izklicna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2668/8 (ID znak: parcela 1770 2668/8) v izmeri 238 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 28.560,00 EUR (z besedo: osemindvajset tisoč petsto šestdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani* stavbni zemljišči:
- parc. št. 73/35 (ID znak: parcela 2679 73/35) v izmeri 183 m2, k. o. 2679 Gradišče II in
- parc. št. 73/37 (ID znak: parcela 2679 73/37) v izmeri 84 m2, k. o. 2679 Gradišče II

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) R-366, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11244300.

Po zemljišču parc. št. 73/37, k. o. 2679 Gradišče II, poteka dostop do objekta Podrožniška ulica 6, Ljubljana. Kupec se hkrati z nakupom obvezuje urediti neodplačno služnost za dostop oz. dovoz v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 73/130, 73/126, 73/131, 73/127, 73/3 in 73/56, vsa k. o. 2679 Gradišče II.

Izklicna cena: 46.992,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč devetsto dvaindevetdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

* zemljišči vsaka posebej ali skupaj nista samostojno zazidljivi celoti

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 114.250,00 EUR (z besedo: sto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1759/4 (ID znak: parcela 1723 1759/4) v izmeri 183 m², k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1759/5 (ID znak: parcela 1723 1759/5) v izmeri 13 m², k. o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-375, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.
Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda-javne kanalizacije v korist prodajalke. Objekta na zemljišču ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 23.520,00 EUR. (z besedo: triindvajset tisoč petsto dvajset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 238 (ID znak: parcela 1738 238) v izmeri 206 m², k. o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 239/4 (ID znak: parcela 1738 239/4) v izmeri 165m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) D-532 in D-624, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine in SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 239/4 je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.
Po obeh zemljiščih poteka javni komunalni vod – toplovod. Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda-toplovoda v korist Energetike Ljubljana d.d.

Izklicna cena: 74.200,00 EUR. (z besedo: štiriinsedemdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke