Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 12. 2019 , odpiranje prijav: 5. 12. 2019

Datum objave: 4. 11. 2019
Rok za plačilo varščine: 2. 12. 2019
Datum javne dražbe: 5. 12. 2019

Zemljišča v k. o. Bežigrad, Zadobrova,Kašelj, Šentpeter, Trnovsko predmestje, Gameljne, Stanežiče, Moste.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1884/4 (ID znak: parcela 2636 1884/4) v izmeri 183 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1884/3 (ID znak: parcela 2636 1884/3) v izmeri 214 m2, k. o. 2636 Bežigrad

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-385, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Preko zemljišča s parc. št. 1884/3, k. o. 2636 Bežigrad, poteka javni komunalni vod – javni vodovod. Kupec bo (za navedeni komunalni vod) zavezan k sklenitvi neodplačne stvarne služnosti v korist prodajalke.

Izklicna cena: 198.500,00 EUR (z besedo: sto osemindevetdeset tisoč petsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je solastniški delež 1/3 od celote pozidanega* stavbnega zemljišča:
- parc. št. 591/3 (ID znak: parcela 1771 591/3) v celotni izmeri 1.186 m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-767, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnikov zemljišča.
*Na zemljišču stojijo objekti, ki jih ni postavila Mestna občina Ljubljana in niso njena last.

Preko zemljišča potekata javna komunalna voda – javna kanalizacija in javna razsvetljava. Kupec bo zavezan k sklenitvi neodplačne stvarne služnosti v korist prodajalke.

Izklicna cena: 69.600,00 EUR (z besedo: devetinšestdeset tisoč šeststo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1561/4 (ID znak: parcela 1770 1561/4) v izmeri 630 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-115, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 94.500,00 EUR (z besedo: štiriindevetdeset tisoč petsto eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 7/11 (ID znak: parcela 1726 7/11) v izmeri 612m², k. o. 1726 Šentpeter.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VO-27, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena:183.600,00 EUR. (z besedo: sto triinosemdeset tisoč šeststo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1707/226 (ID znak: parcela 1722 1707/226) v izmeri 145m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje in
- parc. št. 1707/330 (ID znak: parcela 1722 1707/330) v izmeri 183m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri obeh zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d

Izklicna cena: 57.728,00 EUR. (z besedo: sedeminpetdeset tisoč sedemsto osemindvajset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 673/12 (ID znak 1749 673/12) v izmeri 1106 m², k.o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-353, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna kanalizacija. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 110.600,00 EUR (z besedo: stodeset tisoč šeststo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1142/17 (ID znak 1752 1142/17) v izmeri 664 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-508, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Po zemljišču potekata javna komunalna voda – javna kanalizacija in javni vodovod. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 132.800,00 EUR (z besedo: sto dvaintrideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče.
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 148.800,00 EUR (z besedo: sto oseminštirideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je solastniški delež nepozidanega stavbnega zemljišča:
- parc. št. 127/123, v deležu do 7950108/12792096 od celote (ID znak 1730 127/123) v celotni izmeri 44.417 m², k. o. 1730 Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-362, z namembnostjo PŽ-površine železnic in v pretežnem delu z načinom urejanja OPPN 412:železniška tovorna postaja.
Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnikov zemljišča.

Izklicna cena: 3.588.650,00 00 EUR (z besedo: tri milijone petsto oseminosemdeset tisoč šeststo petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

 

Razpisne datoteke