Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 9. 12. 2019 , odpiranje prijav: 12. 12. 2019

Datum objave: 20. 11. 2019
Rok za plačilo varščine: 9. 12. 2019
Datum javne dražbe: 12. 12. 2019

Zemljišča v k. o. Gradišče II, Dravlje, Slape, Bežigrad.

Predmet javne dražbe sta pozidani* stavbni zemljišči:
- parc. št. 73/35 (ID znak: parcela 2679 73/35) v izmeri 183 m2, k. o. 2679 Gradišče II in
- parc. št. 73/37 (ID znak: parcela 2679 73/37) v izmeri 84 m2, k. o. 2679 Gradišče II

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) R-366, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11244300.

Po zemljišču parc. št. 73/37, k. o. 2679 Gradišče II, poteka dostop do objekta Podrožniška ulica 6, Ljubljana. Kupec se hkrati z nakupom obvezuje urediti neodplačno služnost za dostop oz. dovoz v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 73/130, 73/126, 73/131, 73/127, 73/3 in 73/56, vsa k. o. 2679 Gradišče II.

Izklicna cena: 46.992,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč devetsto dvaindevetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

* zemljišči vsaka posebej ali skupaj nista samostojno zazidljivi celoti

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1419/3 (ID znak: parcela 1738 1419/3) v izmeri 990m², k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1543/13 (ID znak: parcela 1738 1543/13) v izmeri 203m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Preko skrajnega jugozahodnega dela zemljišča parc. št. 1543/13, k.o. 1738 Dravlje, poteka cestni priključek do zemljišč parc.št. 1417/65 ter v nadaljevanju parc. št. 1417/63 in 1417/64 - vse k. o. Dravlje. Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za dostop in dovoz do navedenih zemljišč v širini parcele 1417/65, k. o. 1738 Dravlje in sicer v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc.št. 1417/65, 1417/63 in 1417/64 – vse k. o. Dravlje.
Pri zemljišču parc. št. 1419/3, k. o. Dravlje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve: 17477990.
Pri zemljišču parc. št. 1543/13, k. o. Dravlje so vknjižene neprave stvarne služnosti:
- v korist Elektro Ljubljana z ID omejitve 11129304,
- v korist Ganamm d.o.o. z ID omejitve 11182182,
- v korist JP vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve 18753494.

Izklicna cena: 238.600,00 EUR (z besedo: dvesto osemintrideset tisoč šeststo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4- obe k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR. (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

SKLOP A:
- parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad
Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena v sklopu A in merijo skupno 12.257 m2 znaša 6.128.500 EUR in ne vključuje davka.

SKLOP B*
- parc. št. 1348/3 (ID znak: parcela 2636 1348/3) v izmeri 8.112 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1348/2 (ID znak: parcela 2636 1348/2) v izmeri 253 m2, k. o. 2636 Bežigrad
Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena v sklopu B in merijo skupno 8.365 m2 znaša 4.182.500 EUR in ne vključuje davka.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, BE-588, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. Pri zemljišču parc. št. 2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Izklicna cena (sklop A + sklop B): 10.311.000,00 EUR (z besedo: deset milijonov tristo enajst tisoč eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Prodajalec si pridržuje pravico, da na javni dražbi izvede zgolj prodajo zemljišč pod sklopom A, za zemljišča pod sklopom B pa ustavi postopek prodaje. Varščino je potrebno vplačati za oba sklopa skupaj, v višini 10 % od izklicne cene, kar znaša 1.031.100,00 EUR 

Razpisne datoteke