Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 1. 2020 , odpiranje prijav: 23. 1. 2020

Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za plačilo varščine: 20. 1. 2020
Datum javne dražbe: 23. 1. 2020

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča v k. o. Bežigrad, Slape, Kašelj, Gameljne, Stanežiče in Dobrunje.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

SKLOP A:
- parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad
Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena v sklopu A in merijo skupno 12.257 m2 znaša 5.025.370,00 EUR in ne vključuje davka.

SKLOP B*
- parc. št. 1348/3 (ID znak: parcela 2636 1348/3) v izmeri 8.112 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1348/2 (ID znak: parcela 2636 1348/2) v izmeri 253 m2, k. o. 2636 Bežigrad
Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena v sklopu B in merijo skupno 8.365 m2 znaša 1.840.300,00 EUR in ne vključuje davka.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, BE-588, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. Pri zemljišču parc. št. 2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Pri zemljiščih s parc. št. 1348/3 in 1348/2, k.o. Bežigrad (SKLOP B) sta bila dne 10.12.2019 po uradni dolžnosti začeta zemljiškoknjižna postopka za vpis zaznambe postopka za določitev pripadajočega zemljišča, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. III N 894/2019.
Uspeli dražitelj se odpoveduje vsem zahtevkom do Mestne občine Ljubljana, ki bi jih lahko pridobil v primeru, da bi sodišče kadarkoli kasneje odločilo, da nepremičnine, ki so predmet prodajne pogodbe, ob njeni sklenitvi niso bile v dejanski lasti Mestne občine Ljubljana, temveč so predstavljale pripadajoče zemljišče k eni ali več stavbam, vključno z zahtevki na ugotovitev ničnosti ali razveljavitev prodajne pogodbe, vrnitev kupnine in na plačilo odškodnine za kakršnokoli morebitno škodo. Uspeli dražitelj s sklenitvijo prodajne pogodbe sam prevzema tveganje obstoja morebitnih pravnih napak na nepremičninah, ki so predmet prodajne pogodbe.

Izklicna cena (sklop A + sklop B): 6.865.670,00 EUR (z besedo: šest milijonov osemsto petinšestdeset tisoč šesto sedemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

* Prodajalec si pridržuje pravico, da na javni dražbi izvede zgolj prodajo zemljišč pod sklopom A, za zemljišča pod sklopom B pa ustavi postopek prodaje. Varščino je potrebno vplačati za oba sklopa skupaj, v višini 10 % od izklicne cene, kar znaša 686.567,00 EUR.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4- obe k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1561/4 (ID znak: parcela 1770 1561/4) v izmeri 630 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-115, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 94.500,00 EUR
(z besedo: štiriindevetdeset tisoč petsto eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 673/12 (ID znak 1749 673/12) v izmeri 1106 m², k.o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-353, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna kanalizacija. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 110.600,00 EUR (z besedo: stodeset tisoč šeststo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1142/17 (ID znak 1752 1142/17) v izmeri 664 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-508, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Po zemljišču potekata javna komunalna voda – javna kanalizacija in javni vodovod. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 132.800,00 EUR (z besedo: sto dvaintrideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče.
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 148.800,00 EUR (z besedo: sto oseminštirideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 114.250,00 EUR (z besedo: sto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke