Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 10. 2018 , odpiranje prijav: 25. 10. 2018

Datum objave: 1. 10. 2018
Rok za prijavo: 25. 10. 2018
Odpiranje prijav: 25. 10. 2018 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, in sicer: poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11 ob 11:30 uri, poslovni prostor na naslovu Njegoševa ulica 6 ob 11:50 uri in poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143 ob 12:10 uri.

- poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11,
- poslovni prostor na naslovu Njegoševa  ulica 6 in
- poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143.

 

1. Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231  Ljubljana– Črnuče. Poslovni prostori P03  (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4)  predstavljajo skladiščne prostore, ki so prazni. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina.  Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice v korist kupca mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

 Na parc.št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

 Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR  (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100).Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščem  v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako  nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del  96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000  Ljubljana. Za stavbo Njegoševa ulica 6 poteka postopek dokončne vzpostavitve etažne lastnine, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. postopka II N 220/2015. Zemljiškoknjižno stanje na posameznem delu z ID oznako  nepremičnine 1726-425-96 je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Dostop do poslovnega prostora je možen trenutno le preko sosednjega gostinskega lokala, zato si bo moral nov lastnik sam formalno urediti služnostno pravico dostopa. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 107.000,00 EUR  (z besedo: stosedem tisoč evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  10.700,00 EUR (z besedo: desettisoč sedemsto evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za  določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 78.400,00 EUR  (z besedo: oseminsedemdeset tisoč evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  7.840,00 EUR (z besedo: sedemtisoč osemsto štirideset evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke