Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 6. 2019 , odpiranje prijav: 13. 6. 2019

Datum objave: 22. 5. 2019
Rok za prijavo: 10. 6. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 13. 6. 2019 KLUB 15, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Prodaja zemljišč  v k. o. Bežigrad, Tacen, Moste, Kašelj in Črnuče.

Predmet javne dražbe je solastniški delež pozidanega stavbnega zemljišča: parc. št. 959, v deležu do 181/191 od celote, (ID znak: parcela 1756 959 ), v celotni izmeri 190m2, k. o. 1756 – Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537, z namensko rabo IG – gospodarske cone.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Elektra Ljubljana, d. d.. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnika zemljišča.

Izklicna cena: 27.007,50 EUR (z besedo: sedemindvajset tisoč sedem evrov in 50/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:  parc. št. 952 (ID znak: parcela 1756 952) v izmeri 192 m², k. o. 1756 – Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537, z namensko rabo IG – gospodarske cone.

Izklicna cena: 28.800,00 EUR (z besedo: osemindvajset tisoč osemsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 141/15 (ID znak: parcela 1756 141/15) v izmeri 298 m², k.o. 1756 Črnuče.
- parc. št. 141/14 (ID znak: parcela 1756 141/14) v izmeri 138 m², k.o. 1756 Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr. 12/18 - DPN, 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-244, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 76.736,00 EUR (z besedo: šestinsedemdeset tisoč sedemsto šestintrideset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 776/3 (ID znak: parcela 2636 776/3) v izmeri 333 m², k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 776/7 (ID znak: parcela 2636 776/7) v izmeri 15 m², k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 776/8 (ID znak: parcela 2636 776/8) v izmeri 28 m², k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-492, z namensko rabo IG – gospodarske cone.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 66.176,00 EUR (z besedo: šestinšestdeset tisoč sto šestinsedemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 102/2 (ID znak: parcaela 1751 102/2) v izmeri 407 m², k. o. 1751 Tacen,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-457, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 48.840,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč osemsto štirideset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je solastniški delež nepozidanega stavbnega zemljišča: parc. št. 127/123, v deležu do 7950108/12792096 od celote (ID znak 1730 127/123) v celotni izmeri 44.417 m², k. o. 1730 Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-362, z namembnostjo PŽ-površine železnic in v pretežnem delu z načinom urejanja OPPN 412:železniška tovorna postaja.
Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnikov zemljišča.

Izklicna cena: 4.140.750,00 00 EUR (z besedo: štiri milijone sto štirideset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke