Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 6. 2019 , odpiranje prijav: 20. 6. 2019

Datum objave: 30. 5. 2019
Rok za prijavo: 17. 6. 2019 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 20. 6. 2019 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Slape, Karlovško predmestje, Vič in Stanežiče.

 

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k. o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..

Izklicna cena: 185.200,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 350/945 (ID znak: parcela 1695 350/945) v izmeri 187 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-451, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 28.050,00 EUR. (z besedo: oseminpetdeset tisoč petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1759/4 (ID znak: parcela 1723 1759/4) v izmeri 183 m², k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1759/5 (ID znak: parcela 1723 1759/5) v izmeri 13 m², k. o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-375, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

Izklicna cena: 29.400,00 EUR. (z besedo: devetindvajset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 18/3 (ID znak: parcela 1752 18/3) v izmeri 296 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-484, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

Izklicna cena: 44.400,00 EUR. (z besedo: štiriinštirideset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 406/57 (ID znak: parcela 1695 406/57) v izmeri 191 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-180, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

Izklicna cena: 28.650,00 EUR. (z besedo: osemindvajset tisoč šeststo petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke