Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 1. 2019 , odpiranje prijav: 8. 1. 2019

Datum objave: 19. 12. 2018
Rok za prijavo: 4. 1. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 8. 1. 2019 ob 12:30 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča v k.o. Moste in Vižmarje.

Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča:
- parc. št. 127/127 (ID znak: parcela 1730 127/127) v izmeri 56 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 127/129 (ID znak: parcela 1730 127/129) v izmeri 107 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 127/130 (ID znak: parcela 1730 127/130) v izmeri 140 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 564/2 (ID znak: parcela 1730 564/2) v izmeri 38 m², k.o. 1730 Moste,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) JA-62, z namembnostjo IG-gospodarske cone.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
Pri zemljiščih parc. št. 127/127, k.o. Moste in parc. št. 127/129, k.o. Moste je vpisana tudi neprava stvarna služnost zamenjave parovoda v korist JP Energetika Ljubljana d.o.o..
Pri zemljišču parc. št. 564/2, k.o. Moste je vpisana tudi stvarna služnost priključka na toplovod – ID omejitve 17682262.

Predmetna zemljišča se prodajajo skupaj po izklicni ceni: 85.250,00 EUR (z besedo: petinosemdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
*zemljišča so deloma asfaltirana, posamezno zemljišče in vsa skupaj niso samostojno zazidljiva celota

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 1750/1 (ID znak: parcela 1753 1750/1) v izmeri 1112 m², k.o. 1753 Vižmarje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-681, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 88.960,00 EUR (z besedo: oseminosemdeset tisoč devetsto šestdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
* na zemljišču stojijo objekti oz. deli objektov. Objekti niso predmet prodaje.

Razpisne datoteke