Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 29. 3. 2019 , odpiranje prijav: 2. 4. 2019

Datum objave: 1. 3. 2019
Rok za prijavo: 29. 3. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 2. 4. 2019 Klub-15, Mestni trg 1, Ljubljana

Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33, Zaloška cesta 47 in  Trubarjeva cesta 23e.

PREKLIC JAVNE DRAŽBE: Javna dražba poslovnih prostorov na naslovu Letališka cesta 33 je preklicana!

 1. PREKLICANO: Predmet javne dražbe so poslovni prostori v skupni izmeri 612,60 m2 v 2. nadstropju z ID znakom 1730-2266-39 v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 – Moste. Poslovni prostori v naravi predstavljajo 22 pisarn, ki so med seboj povezane s skupnim hodnikom in sanitarijami ter čajnimi kuhinjami. Od 22 pisarn je 14 pisarn praznih, 8 pisarn pa oddanih, od tega je 6 pisarn v skupni površini 139,32 m2 oddanih v brezplačno uporabo za določen čas, 2 pisarni v skupni površini 27,20 m2 pa sta oddani za tržno najemnino za nedoločen čas, od tega za eno pisarno že poteka postopek izpraznitve. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi/pogodbi o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v posameznih pisarnah. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna vrednost: 489.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetinosamdeset tisoč evrov 00/100)
  Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Varščina: 48.900,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
  Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)
 2. Predmet javne dražbe je del posameznega dela stavbe, del podstrešnega prostora z ID znakom 1731-967-14, v deležu 1901/10000, kar predstavlja 17,30 m2 od skupne izmere prostora, ki meri 91,10 m2, na naslovu Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Zemljiškoknjižno stanje na deležu 1901/10000 z ID znakom 1731-967-14 je urejeno v korist prodajalca. Dostop do podstrešnega prostora je možen le preko posameznega dela stavbe, ki ni v lasti Mestne občine Ljubljana, zato si bo moral kupec pravno formalno sam urediti dostop do posameznega dela, ki je predmet prodaje. Na predmetni nepremičnini, ki je v solasti, ima solastnik predkupno pravico. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019, zato se prodaja v skladu z 2. odstavkom 27. člena (ZSPDSLS-1). Za podstrešni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
  Izklicna vrednost: 26.000,00 EUR (z besedo: šestindvajset tisoč evrov 00/100)
  Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Varščina: 2.600,00 EUR (z besedo: dva tisoč šeststo evrov 00/100)
  Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)
 3. Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe, prostor - terasa v izmeri 40,10 m2 z ID znakom 1737-767-55, na naslovu Trubarjeva cesta 23e, 1000 Ljubljana. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine z ID znakom 1737-767-55 je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje vseh bremen prosta. Prostor v naravi predstavlja provizorično pokrito in delno provizorično zaprto teraso v stavbi Trubarjeva 23e. Prostor terasa nima ogrevanja in nima električnega priključka. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019, zato se prodaja v skladu z 2. odstavkom 27. člena (ZSPDSLS-1). Za poslovni prostor energetska izkaznica ni potrebna (334. Člen EZ-1).
  Izklicna vrednost:16.000,00 EUR (z besedo: šestnajst tisoč evrov 00/100)
  Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Varščina: 1.600,00 EUR (z besedo: tisoč šeststo evrov 00/100)
  Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke